فاضل ابراهیمی
ریاست گروه فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
داخلی 125


 شرح وظایف گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

جمع آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرحهاي عمراني ( اطلاعات طرحهاي مورد نياز و نيز اطلاعات طرحهاي در حال اجرا )
پيشنهاد بودجه هاي عمراني دانشگاه به شوراي عمراني.
كنترل و تصويب نقشه هاي طرحهاي عمراني.
انعقاد قرارداد با مهندسي مشاور وپيمانكاران به منظور اجراي طرحهاي عمراني حسب مورد .
نظارت عاليه بر حسن اجراي پروژه های عمراني.
رسيدگي به وضعيت مشاوران و پيمانكاران و ساير موارد مالي طرحهاي عمراني.
برنامه ريزي و تامين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
انجام تحويل و تحول پروژه ها و تحويل نقشه هاي اجرا شده از مشاور و نگهداري و ضبط نقشه ها .
نظارت بر عمليات ساختماني و تاسيساتي در واحدهاي مختلف دانشگاه.
برنامه ريزي تعميرات اساسي و پيشنهاد بودجه تعميرات اساسي به شوراي عمراني و نظارت بر انجام تعميرات اساسي در واحدهاي دانشگاه و تاييد اسناد تعميرات اساسي .
نظارت بر نگهداري و تعميرات تاسيسات و ساختمانهاي واحد هاي دانشگاه.
ايجاد هماهنگي بين گروههاي فني ( در خصوص تاسيسات و نگهداري ) واحدهاي تابعه دانشگاه.
پيشنهاد برگزار ي مناقصات نگهداري به شوراي عمراني و برگزاري مناقصه در صورت تصويب.
حفظ و نگهداري و فراهم نمودن موجبات تعميرات ضروري ساختمان و دادن گزارشات تعميرات.
تهيه شناسنامه كليه ساختمانها و فضاها اعم از سرپوشيده و روباز.
انجام كليه فعاليتهاي مرتبط با بهبود شامل: تعيين اهداف براساس سياستها و استراتژي هاي كلان دانشگاه،شناسايي فعاليتها، مستند سازي ، تهيه فرآيندها، روشها و دستور العمل هاي اجرايي امور و نظارت بر اجراي آنها حسب مورد، تجزيه و تحليل داده ها و ارزيابي عملكرد و بازخورد فعاليت ها و همكاري با واحد آمار مديريت طرح و برنامه دانشگاه.
برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تأمین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
ارتقاء و بالا بردن سطح کیفی وکمی کارشناسان شامل:
تشکیل کمیته ای تخصصی اعم از ابنیه ، تأسیسات و مالی
حضور کارشناسان در کنفرانسهای تخصصی ، کلاسها و دوره های آموزشی
بازدید از نمایشگاههای تخصصی در سراسر کشور