ستاد خیرین (حامیان) دانشگاه
 
رئیس ستاد:
پروفسور داود دومیری گنجی (رئیس دانشگاه)
 
دبیر ستاد:
عباس افرازیده (مدیر طرح و برنامه دانشگاه)
 شماره تماس: 09112224339

اعضاء ستاد:
دکتر سعید سیفی (رئیس دانشکده دامپزشکی)
دکتر مجتبی رنجبر (رئیس دانشکده زیست فناوری و گیاهان دارویی)
دکتر فخرالدین نظری (رئیس دانشکده مهندسی فناوری های نوین)
 
وظایف ستاد:
* ارتباط و هماهنگی مستمر با ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (https://khayerin.msrt.ir/fa)
* ارتباط و هماهنگی مستمر با مجامع، انجمن ها، کانون ها و تشکل های صنفی و خیریه شهرستان آمل
* ارتباط مستمر با نخبگان علمی و اقتصادی شهرستان آمل و بهره مندی از نظرات آنان برای توسعه دانشگاه
* پیگیری و ارتباط با نخبگان و خیرین شهرستان آمل در خارج از کشور
* پیگیری تشکیل بنیاد خیرین حامی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
* توسعه و ترویج فرهنگ وقف در عرصه علم و فناوری در شهرستان آمل
* پیگیری برای تأمین فضای آموزشی و آزمایشگاهی دانشکده های دانشگاه